Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIA PORTFELEM PROJEKTÓW - NOWOŚĆ


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: dr Henryk BORKO
Edycja: NOWOŚĆ


Cel:

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z praktyką zarządzania portfelem projektów z wykorzystaniem metody łańcucha krytycznego. Studia ugruntowane są w teorii ograniczeń (Theory of Constrains) opracowanej przez dr EllyahuGoldratta, która jest niezwykle efektywnym paradygmatem zarządzania organizacjami.Słuchacze otrzymają praktyczna, rzetelna i usystematyzowaną wiedzę i umiejętności obejmujące wybrane dziedziny z zakresu technik i narzędzi zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi. Zajęcia obejmują pełen zakres wiedzy realnie przydatnej w codziennej praktyce. Słuchacze uczą się zarówno "twardych" metod definiowania, planowania tworzenia harmonogramów i zasad realizacji projektów jak i "miękkich":  techniki porozumiewania się członków zespołu projektowego oraz metody efektywnego zarządzania zespołem.

Dla kogo:

Studia przeznaczone są głownie dla:

 •  właścicieli i szefów firm zarządzanych projektowo,
 •  osób zarządzających firmami usługowymi i produkcyjnymi, dla których realizacja projektów jest kluczowym procesem biznesowym,

Ponadto zapraszamy:

 •  kadrę kierowniczą w tym obecnych i przyszłych kierowników projektów i kontraktów w firmach komercyjnych, organizacjach rządowych, samorządowych i non-profit,
 •  osoby zainteresowanych zarządzaniem projektami.

Metody pracy:

 •  słuchacze zarządzają realizacją własnego projektu metodą łańcucha krytycznego, pod opieką prowadzących zajęcia trenerów i konsultantów;
 •  zajęcia prowadzone są  w sposób czysto praktyczny, zorientowane na praktykę codziennego zarządzania realizacją projektów.
 •  zajęcia maja charakter warsztatów: uczestnicy poznają wiedzę poprzez studia przypadków i stosują ją do zarządzania własnymi projektami
 •  zajęcia dostarczają konkretnych narzędzi myślowych do radzenia sobie z pojawiającymi się problemami,
 •  zajęcia maja charakter sekwencyjny. Każdy kolejny temat logicznie wynika z poprzednich. Słuchacze uczą się więc rozwiązywania problemów wynikających z zarządzania projektami "krok po kroku"

Korzyści dla pracodawcy i uczestnika:

 •  uczestnicy po zakończeniu studiów będą dysponować wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi przydatnymi w zakresie zarządzania projektami
 •  będą rozumieli procesy zarządzania projektami i ich role w terminowej i merytorycznej realizacji projektów, mieszczącej się w założonym budżecie
 •  będą znali narzędzia potrzebne do właściwego zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi oraz umieli je wykorzystywać w praktyce.

Sylwetka absolwenta:

WIEDZA.

Absolwent wie min.:

 •  jakie są fundamentalne wymogi skutecznego zarządzania.
 •  co to są projekty i jakie jest ich miejsce w organizacji.
 •  jak przebiega efektywny proces zarządzania projektami.
 •  jak doskonalić złożone systemy wykorzystując ich naturalną prostotę.
 •  jak przekonywać innych do zmiany.
 •  jak dobrać właściwą metodę zarządzania w zależności od złożoności i natury projektu.
 •  jak przygotować projekt do realizacji z wykorzystaniem metody wernisażowej, łańcucha krytycznego, kanban/agile, bądź ich kombinacji.
 •  jak zarządzać realizacją projektu każdą z tych metod, w środowisku jedno- i wieloprojektowym.
 •  jakie są zasady i techniki efektywnej komunikacji i pracy zespołowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi min.:

 •  opracować i przedstawić ocenę zasadności wdrożenia rozwiązania pod kątem jego wpływu na cel organizacji, z wykorzystaniem narzędzi myślowych teorii ograniczeń i rachunkowości przerobowej.
 •  jeśli w danej sytuacji jest to konieczne, opracować rozwiązanie przy pomocy narzędzi myślowych teorii ograniczeń oraz uzyskać zgodę interesariuszy na jego wdrożenie, korzystając z koncepcji poziomów oporu przed zmianą.
 •  przygotować i przeprowadzić wdrożenie projektu (lub portfela), przy wykorzystaniu odpowiednich do natury i skali złożoności projektu metod (wernisażowa, łańcuch krytyczny, kanban/agile) i narzędzi (papierowych i/lub informatycznych).

KOMPETENCJE

 •  Efektywne uzyskiwania informacji.
 •  Prezentowanie przed zespołem.
 •  Prowadzenie konstruktywnej dyskusji zespołowej.
 •  Rozwiązywanie konfliktów.
 •  Identyfikowanie preferencji i silnych stron własnych oraz innych osób.
 •  Motywowanie i organizacja pracy ludzi z uwzględnieniem ich preferencji i silnych stron.