Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


Negocjacje Kryzysowe i Policyjne


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: Dariusz Loranty
Edycja:


CEL
Bezpieczeństwo państwa i obywateli jest jednym z najważniejszych zadań stawianych wielu służbom i instytucjom państwowym. Jego zapewnienie uzyskuje się poprzez dostosowanie przepisów do sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa. Uwarunkowania Państwa Prawa wymagają procedury tworzenia prawa w warunkach jawności legislacyjnej i zgodnej z Prawami Człowieka, co powoduje że prawo jest zawsze krok z tyłu za sytuacją którą dotyczy. Dlatego najważniejszym determinantem skuteczności działań ludzi, zajmujących się tą problematyką jest posiadanie wiedzy i umiejętności pozwalającej na skuteczne działania. Ponadto w ostatnim okresie pojawiły się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, co spowodowało konieczność zainteresowania zagadnieniami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa już nie tylko służby potocznie zwane mundurowymi, co więcej bezpieczeństwo stało się priorytetowymi zadaniami dla służb cywilnych, takich jak administracja samorządowa, wodociągi, gazownictwo, energetyka, itp.

DLA KOGO
Studia podyplomowe Negocjacje Kryzysowe i Policyjne przeznaczone są dla osób pragnących :

 • nabyć lub poprawić swoje umiejętności negocjacyjne oraz mediacyjne,
 • zdobyć umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów,
 • poznać warsztat pracy negocjatorów,
 • nabyć lub podnieść swoje kompetencje psychologiczne, społeczne,

oraz osób zamierzających podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • Policja (służby: kryminalna, prewencji);
 • Siły Zbrojne (wojsko);
 • Organizacje zajmujące się bezpieczeństwem międzynarodowym;
 • Straż Graniczna;
 • System Penitencjarny;
 • Straż Marszałkowska;
 • Straż Miejska;
 • Służba Celna i agencje celne;
 • Inspekcja Transportu Drogowego;
 • Inne służby państwowe;
 • Przedsiębiorstwa sektora ochrony osób i mienia, organizacji konwojów oraz imprez masowych;
 • Agencje detektywistyczne;
 • Wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji;
 • Inne służby, formacje oraz firmy zapewniające ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz majątku;
 • Organy administracji rządowej i samorządowej;
 • Formacje Obrony Cywilnej;
 • Straż Pożarna;
 • Struktury ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego i drogowego;
 • Służby likwidujące zagrożenia powodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi;


SYLWETKA ABSOLWENTA

Program studiów ma na celu dostarczyć studentom kompleksową wiedzę teoretyczną z zakresu:

 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne;
 • Kryminologia i Kryminalistyka;
 • Zadania Administracji Państwowej i Samorządowej w zakresie bezpieczeństwa;
 • Zarządzanie Kryzysowe;
 • Ekonomia. Szacowanie Kosztów Sytuacji Kryzysowej;
 • Instytucje Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Podstawy Prawne prowadzenia negocjacji.

Ponadto celem studiów jest kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • realistycznego spostrzegania oraz trafnej kwalifikacji sytuacji do podejmowania decyzji,
 • racjonalnej interpretacji zdarzeń na podstawie realnych przesłanek,
 • kreatywnego rozwiązywania sytuacji kryzysowej,
 • kompetencji poznawczych i emocjonalnych do przeprowadzania właściwej komunikacji interpersonalnej,
 • radzenia sobie ze stresem i emocjami własnymi oraz stroną negocjacji,
 • autoprezentacji, wywierania wpływu oraz manipulowania
 • współpracy z mediami, konstruowania wystąpień oraz przedstawiania informacji
 • mediacji policyjnych i sądowych.

Absolwent studium posiada jest osobą przygotowaną do prowadzenia negocjacji kryzysowych i policyjnych i posiada umiejętności posługiwania się negocjacjami na wszystkich obszarach życia społecznego.